Referat fra Generalforsamling i BUI-Motion, 6. marts 2019

 

Tid stede:

Næstformand: Lars Lundsgaard Sørensen
Kasserer: Janne Jacobsen
Bestyrelsesmedlem: Kirsten Sørensen
Bestyrelsesmedlem: Jan Marcussen
Ca. 30 menige medlemmer deltog desuden i generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, protokolfører og to stemmetællere.
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse.
 5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen):
  1. Flytning af tidspunkt for onsdagstræning.
  2. Eget klublokale.
  3. Egne vedtægter for BUI-Motion.
 6. Valg til bestyrelsen:
  1. Formand (2 år i ulige år) Per Givskov, genopstiller.
  2. Næstformand (2 år i lige år) ikke på valg.
  3. Kasserer (2 år i lige år) ikke på valg.
  4. Bestyrelsesmedlem (2 år i ulige år) Kirsten Sørensen og Jan Marcussen genopstiller.
 7. Valg af suppleant (hvert år) Malene Krogh Thyssen, på valg, genopstiller ikke.
 8. Eventuelt:
  1. Fællesture.
  2. Gendarmløb.
  3. Nye løbere.
  4. Årets kammerat.
  5. Broager Forum.

Referat:


Ad 1
Næstformanden byder velkommen og foranlediger valg af dirigent.
Dirigent: Kristen Sørensen.
Protokolfører: Helle Holmboe Andersen.
Stemmetællere: Finn Jonasson og Heinrich Schneider.

Kirsten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet på klubbens hjemmeside.
 
 
Ad 2
Formanden aflægger beretning ”in absentia”. Det vil sige, formanden havde skrevet sin beretning, som næstformanden læste op.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen
Ad 3
Kassereren fremlægger regnskab 2018.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
Undervejs var der følgende kommentarer/spørgsmål:
 • I 2018 var der øgede udgifter til kontorhold, da vi fik ny hjemmeside
 • I 2018 har der været øget udgifter til fællesarrangementer:
  • Flensburg
  • Foredrag
  • Årø
Ad 4
Kassereren fremlægger budget 2019.
Bestyrelsen foreslår, at kontingent for 2019 hæves til kr. 200,00.
Budget og kontingentstigning godkendt af forsamlingen.


Undervejs var der følgende kommentarer/spørgsmål:
 • I 2018 var der ingen sponsoraftale med Petersen Tegl.
  Jan Marcussen arbejder på at få lavet en aftale for 2019.
 • Medlem foreslår, at man søger fonde/sponsorater (f.eks. Broager Sparekasse) om tilskud til færdigindretning af redskabsskuret.
 • Kontingent kan indbetales på MobilePay: 777748 eller den sædvanlige bankkonto.
 • Der gøres opmærksom på, at MobilePay transaktioner koster 75 øre, hvilket bestyrelsen er opmærksom på og har accepteret.
 • Når kontingentet først betales efter generalforsamlingen, hvordan ved man så, hvem der er medlemmer og dermed stemmeberettigede til generalforsamlingen? Er det dem, der har betalt kontingent sidste år? Eller er det dem, man forventer betaler kontingent efter generalforsamlingen i indeværende år?
Ad 5, a
Det foreslås, at onsdagstræningen flyttes til enten 17:30 eller 18:30, da kl. 18 er et dumt tidspunkt for børnefamilier.
Ved afstemning besluttede forsamlingen, at tidspunktet for onsdagstræningen fremover er kl. 17:30.
Ad 5, b
Det foreslås, at vi forsøger at bygge/finde et klublokale, der er vores eget. Andre foreninger under BUI har deres egne lokaler, som de kan disponere over og aflåse.
Det forudsættes:
 • Drift betales af kommunen.
 • Der søges penge ved fonde og sponsorer.
Det foreslås, at vi bygger en pavillon ved siden af skuret eller i krattet (som så skulle fjernes) ned mod grusbanen. Ideen med en pavillon bunder også i en ide om, at den ville kunne fjernes, hvis den på et tidspunkt bliver overflødig.
Priser:
 • 36 m2: ca. kr. 400.000, -
 • 25 m2: ca. kr. 225.000, -
Kommentarer:
 • Man må ikke bruge hele klubbens formue.
 • Ansøgning til kommunen skal gå gennem Broager Forum.
 • Bekymring for store faste omkostninger.
 • Er der andre muligheder? F.eks. hallen? Broagerhus?
Dirigenten foranlediger en afstemning om, hvorvidt der skal arbejders videre med undersøgelse af, hvad der er muligt.
Generalforsamlingen beslutter ved afstemning, at der må arbejdes videre på at finde ud af, hvad der er muligt.
Jan Marcussen er tovholder/initiativtager.
Lars L. Sørensen hjælper.
Christel Leiendecker rådgiver i forhold til Broager Forum.


Ad 5, c
Bestyrelsen foreslår, at vi får vores egne vedtægter, og næstformanden fremlægger et forslag til disse.
Kommentarer til de foreslåede vedtægter og beslutninger hertil:
 • God ide med egne vedtægter

   
 • Der stemmes om klubbens navn:
  • BUI Løbeklub: 4 stemmer
  • BUI-Motion Løbeklub: 7 stemmer
  • BUI-Motion: 10 stemmer


   Generalforsamlingen beslutter, at klubbens fremtidige navn er BUI-Motion.

    
 • I forbindelse med punktet ”Indkomne forslag” regnes e-mails som skriftlig henvendelse.

   
 • Generalforsamling skal afholdes inden hoved-klubbens generalforsamling.

   
 • Vedtægtsændringer bør ikke være under indkomne forslag, men være separat punkt på dagsordenen. De pågældende vedtægtsændringer bør fremsendes til medlemmerne inden generalforsamlingen.
 • Vedtægterne bør afstemmes med hoved-klubbens vedtægter
Bestyrelsen gennemarbejder vedtægterne igen og fremsender dem til medlemmerne. Vedtægterne vil blive behandlet igen af klubbens medlemmer – enten på en ekstraordinær generalforsamling eller ved næste års generalforsamling.


Ad 6
Formandsposten: Per Givskov genopstiller og vælges.
Bestyrelsesmedlem: Kirsten Sørensen genopstiller og vælges.
Bestyrelsesmedlem: Jan Marcussen genopstiller og vælges.


Ad 7
Suppleant: Rune Svendsen vælges.
Ad 8
 • Forslag til Fællestur:
  • Bordesholmer See Lauf
  • 15/9-2019
  • Distancer: 4,8 km, 10 km, 17,2 km

   Kommentar:
   Ville det være en idé at finde en anden weekend? Hvis nogle medlemmer har tilbagevendende aktiviteter den samme weekend hvert år, ville det være fint at veksle med weekenderne.
   Svar:
   Bestyrelsen kigger på det
    
 • Gendarmløb:
  • Der mangler en tovholder til forplejning.
   Tovholderen står for
   • Indkøb til forplejning til rute, målområde og tilskuere
   • Klargøring af depotforplejning
   • Salg af grillpølser
  • Der er en forventning om, at alle, så vidt muligt, stiller op som hjælper til Gendarmløbet.Overskuddet fra Gendarmløbet kommer alle medlemmer til gode i form af ture, arrangementer og tilskud til løbetøj.
  • Interesserede bedes melde sig hos formanden eller næstformanden.
 • Hjælpetrænere:
  Nye løbere starter omkring påske.
  Hjælpetrænere søges til opstart af de nye løbere, så de kan få en god oplevelse ved opstart.
  Hjælpetrænere får indflydelse på planlægningen


  På generalforsamlingen melder Karin, René og Anne Mette sig som hjælpetrænere.
  Andre kan henvende sig til et af bestyrelsesmedlemmerne.

   
 • Årets løbekammerat
Der afgives 24 stemmer og Heinrich Schneider bliver valgt som årets løbekammerat.

 
 • Broager Forum
  Christel introducerer Broager Forum, som er en paraply, der skal samle alle foreninger i Broager.
  Broager Forum kan f.eks.
  • Hjælpe med at navigere i forhold til kommunen
  • Hjælpe med ansøgninger til fonde
   Broager Forum har kontaktet alle foreninger, de havde en mailadresse til. Dette indbefatter imidlertid ikke BUI-Motion.
   Christel sørger for, at flere bliver involveret i Broager Forum.
   Christel giver mailadresse til Jan, så han kan arbejde videre den vej i forhold til et evt. klublokale/-hus.
    
 
Helle Holmboe Andersen
9. marts 2019 
            


 

 
 
 
 
  
 
BUI Motion, din løbeklub