Generalforsamling 2018

BUI – Motion Generalforsamling
Onsdag d. 21. februar. 2018 Kl. 19:00
Idrætscenterets Cafeteria

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere.
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 3. Kassereren aflægger det reviderede og godkendte regnskab.
  Godkendelse af Budget for år 2018.
 4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
 5. Valg af:
  • Formand, (2 år i ulige år) Per Busch Givskov, ikke på valg
  • Næstformand (2 år lige år) Lars Sørensen, på valg, genopstiller
  • Kasserer (2 år i lige år) Ulla Dinesen, på valg, genopstiller ikke.
  • Bestyrelsesmedlem (2 år i ulige år), Kirsten Sørensen, ikke på valg
  • Suppleant (hvert år) Malene Krogh Thyssen, på valg, genopstiller.
 6. Fastsættelse af kontingent for år 2018
 7. Eventuelt
  • Årets fælles ture?
  • Div. Aktiviteter, herunder afholdelse af Gendarmløbet
  • Årets løbekammerat (der stemmes af de fremmødte, på en de syntes der har gjort en ekstra indsats i klubben det foregående år )

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

PS: Kun medlemmer der har betalt årets kontingent kan deltage i generalforsamlingen, Tilmelding er nødvendig aht. bespisning efter generalforsamlingen.