Disse vedtægter bliver sikkert ændret på generalforsamlingen d. 19. februar!
Se forslag til nye vedtægter på fanebladet "Nye vedtægter".

Hidtidige vedtægter for
”BUI motion løbeklub”
§ 1 Foreningens navn og hjemsted.
 Foreningens navn er ”BUI motion løbeklub”
Foreningens hjemsted er Broager, Sønderborg Kommune.
§ 2 Foreningens formål.
 Foreningens formål er ved løbeaktiviteter, primært rettet mod begyndere (”løbeskole”) og motionister, samt andre hermed forbundne aktiviteter og anden kulturel virke at skabe samvær, trivsel og fælles oplevelser som tilgodeser medlemmernes behov og interesser.
§ 3 Foreningens medlemskab.
 Foreningen er medlem af DGI amtsforening under Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) og af specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.
§ 4 Optagelse af medlemmer.
 Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer, der betaler et kontingent fastsat af bestyrelsen, og som kan tilslutte sig foreningens formål.
 § 5 Eksklusion - udmeldelse.
 Medlemskab kan bringes til ophør, når der ikke er betalt kontingent, eller hvis man udviser en adfærd, som kan skade foreningen. Udelukkelse af sidstnævnte årsag kan medlemmet anke, og medlemmet kan få sin sag behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde.
 Udmeldelse skal altid ske skriftligt til foreningens kasserer.
§ 6 Kontingent.
 I forbindelse med fremlæggelse af budget og handlingsplan på den ordinære generalforsamling fremsætter bestyrelsen forslag til kontingent for det kommende år.
 Kontingentet opkræves snarest muligt efter generalforsamlingen. Kontingentet kan ikke betales tilbage.
§ 7 Ordinær generalforsamling.
 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden den 1. marts. Indkaldelse sker ved annoncering på foreningens hjemmeside og evt i 1 husstandsomdelt ugeavis, dækkende Sønderborg kommune med mindst 14 dages varsel.
 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, der ikke er i restance med kontingent.
 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved de fremmødte medlemmer. Der kan således ikke stemmes pr. brev eller ved fuldmagt.
 Der foretages skriftlig afstemning når blot et medlem fremsætter ønske herom. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, dog kræves der ved vedtægtsændringer et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer.
 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:
 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning. (Formandens)
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget og forslag om kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisorer
 9. Eventuelt.
 Alle valg er for en 2-årig periode, undtagen valg af suppleanter som gælder et år.
 Bestyrelsen består af 3, 5 eller 7 medlemmer, hvoraf henholdsvis 2, 3 eller 4 vælges på lige år, og henholdsvis 1, 2 eller 3 vælges på ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 Foreningen har 2 revisorer, hvoraf en vælges på lige år og en på ulige år.
§ 8 Foreningens regnskabsår.
 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet fremlægges i revideret stand på den ordinære generalforsamling.
§ 9 Bestyrelsen.
 Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold overfor myndigheder og organisationer.
 Bestyrelsen holder møde efter behov, og bestyrelsesmøde skal holdes, hvis et bestyrelsesmedlem fremsætter ønske herom.
 Sekretæren udfærdiger skriftligt mødereferat, der skal tilgå bestyrelsens øvrige medlemmer senest 1 uge efter mødet.
 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, indeholdende bl.a. regler for information til medlemmerne om bestyrelsens møder, herunder om regnskab og budget, regler for presserelationer, samt spilleregler for bestyrelsens virke i øvrigt.
§ 10 Tegningsret.
 Foreningen kan med generalforsamlingens godkendelse optage lån til den daglige drift og eventuelle anlægsanskaffelser. Lånedokumentet skal være underskrevet af hele bestyrelsen.
 Bestyrelsen hæfter ikke personligt for lån optaget i foreningen. Låneyder kan kun gøre krav gældende i foreningens aktiver.
 I alle andre tilfælde tegnes foreningen af formand og kasserer i fællesskab.
 Bestyrelsen kan dog meddele fuldmagt til, at kassereren alene kan tegne ved dispositioner over den løbende bankkonto.
§ 11 Ekstraordinær generalforsamling.
 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder anledning dertil, og skal afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen forlanger det, eller 30% af medlemmerne fremsender skriftligt ønske herom.
 Bestyrelsen skal da inden 30 dage regnet fra modtagelse af den skriftlige anmodning indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
 Herefter gælder samme regler som for afholdelse af ordinær generalforsamling.
 Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde en dagsorden, der tydeligt oplyser om det eller de emner, der er til behandling.
§ 12 Vedtægtsændringer.
 Kan kun behandles på den ordinære generalforsamling og skal vedtages med 2/3 stemmeflertal.
§ 13 Foreningens opløsning.
 Beslutning om foreningens opløsning kan kun foretages på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.
 Stemmer mere end 50%, men ikke 2/3, for en opløsning, kan der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter. Her kan en opløsning vedtages med simpelt stemmeflertal.
 Ved foreningens ophør tilfalder foreningens aktiver, formue og materialer et almennyttigt formål i BUI.
 Vedtaget på generalforsamlingen, den 10.02.2016
BUI Motion, din løbeklub