BUI - Motion

Generalforsamling

Tirsdag d. 20. februar 2024 Kl. 18:00

Kulturhuset Egernsund gamle skole

 

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere.

 2. Næstformanden aflægger beretning.

 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

 4. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse.

 5. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Ændringer til vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 15 dage før generalforsamlingen.

 6. Valg til bestyrelse:
 • Formand, (2 år i ulige år) p.t. ubesat.
 • Næstformand (2 år lige år), Erik Haase genopstiller ikke.
 • Kasserer (2 år i lige år), Janne Jacobsen genopstiller.
 • Bestyrelsesmedlem (2 år i ulige år)
  Christina Simonsen, ønsker at udtræde af bestyrelsen.
  Michael M. Jacobsen, ikke på valg.
  Maria Korsholm, ikke på valg.
  John Hansen, ikke på valg.
 • Valg af suppleant (hvert år), Susanna Klausen genopstiller.

     8. Eventuelt

 • Årets fælles-/klub tur(e)?
 • Aktiviteter, herunder afholdelse af Gendarmløbet i 2024

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

HUSK : Kun medlemmer der har betalt årets kontingent er stemmeberittiget til generalforsamlingen.

 

Tilmelding på Memberlink (aktivitetskalenderen) senest søndag d. 18. februar er nødvendig af hensyn til bespisning.