Vedtægter for BUI - Motion

 

 §1 Foreningens navn og hjemsted.

 • Foreningens navn er ”BUI - Motion”
 • Foreningens hjemsted er Broager, Sønderborg Kommune.
 • Foreningen har CVR-nummer 41130334.

§2 Foreningens formål.

 • Foreningens formål er ved løbe- og motionsaktiviteter, primært rettet mod begyndere (”løbeskole”) og motionister, samt andre hermed forbundne aktiviteter og andet kulturelt virke at skabe samvær, trivsel og fælles oplevelser, som tilgodeser medlemmernes behov og interesser.

§3 Foreningens medlemskab.

 • Foreningen er en underafdeling af Broagerlands Ungdoms- og Idrætsforening, BUI.
 • Foreningen er medlem af DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) og DAF (Dansk Atletik Forbund).

§4 Optagelse af medlemmer.

 • Foreningen optager medlemmer, som betaler et kontingent fastsat af generalforsamlingen, og som kan tilslutte sig foreningens formål.
 • Indmeldelse sker på klubbens hjemmeside www.bui-motion.dk.

§5 Eksklusion.

 • Medlemskab kan bringes til ophør, når der ikke er betalt kontingent, eller hvis man udviser en adfærd, som kan skade foreningen.
  Udelukkelse af sidstnævnte årsag kan medlemmet anke, og medlemmet kan få sin sag behandlet på førstkommende generalforsamling.

§6 Kontingent.

 • I forbindelse med fremlæggelse af budget på den ordinære generalforsamling fremsætter bestyrelsen forslag til årligt kontingent.
 • Kontingent betales helårligt forud og gælder for sæsonen 1/4 -31/3.
  Kontingent for den aktuelle sæson skal være betalt inden generalforsamlingen, og det nye kontingent opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen.
 • Kontingentet kan ikke betales tilbage.

§7 Ordinær generalforsamling.

 • Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år i februar måned.
  Indkaldelse sker ved annoncering på foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel.
 • Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 • Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i restance med kontingent.
 • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved de fremmødte medlemmer. Der kan således ikke stemmes pr. brev eller ved fuldmagt.
 • Der foretages skriftlig afstemning, når blot et medlem fremsætter ønske herom.
  Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, dog kræves der ved vedtægtsændringer et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer.
 • Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:
 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning. (Formandens)
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget og forslag om kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelsen. *
 7. Valg af suppleant. **

*Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
Formanden vælges alle ulige år.
Næstformanden og kassereren vælges alle lige år.
2 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges alle ulige år.
**Suppleanten vælges hvert år.

§8 Foreningens regnskabsår.

 • Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 • Regnskabet fremlægges i revideret stand på den ordinære generalforsamling.
 • Revisionen gennemføres i samarbejde med BUI’s hovedorganisation.

§9 Bestyrelsen.

 • Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold overfor myndigheder og organisationer.
 • Bestyrelsen holder møde efter behov, og bestyrelsesmøde skal holdes, hvis et bestyrelsesmedlem fremsætter ønske herom.

§10 Tegningsret.

 • Foreningen kan med generalforsamlingens godkendelse optage lån til den daglige drift og eventuelle anlægsanskaffelser. Lånedokumentet skal være underskrevet af hele bestyrelsen.
 • Bestyrelsen hæfter ikke personligt for lån optaget i foreningen. Låneyder kan kun gøre krav gældende i foreningens aktiver.
 • I alle andre tilfælde tegnes foreningen af formand og kasserer i fællesskab.
 • Bestyrelsen kan dog meddele fuldmagt til, at kassereren alene kan tegne ved dispositioner over den løbende bankkonto.

§11 Ekstraordinær generalforsamling.

 • Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder anledning dertil, og skal afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen forlanger det, eller 30% af medlemmerne fremsender skriftligt ønske herom.
 • Bestyrelsen skal da inden 30 dage regnet fra modtagelse af den skriftlige anmodning indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
 • Herefter gælder samme regler som for afholdelse af ordinær generalforsamling.
 • Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde en dagsorden, der tydeligt oplyser om det eller de emner, der er til behandling.

§12 Vedtægtsændringer.

 • Kan behandles på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og 2/3 af de fremmødte skal stemme for ændringerne, for at de kan vedtages.
 • Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med indkaldelsen.
 • Forslag til vedtægtsændringer skal derfor være formanden i hænde senest 15 dage før generalforsamlingen.

§13 Foreningens opløsning.

 • Beslutning om foreningens opløsning kan kun foretages på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.
 • Stemmer mere end 50%, men ikke 2/3, for en opløsning, kan der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter. Her kan en opløsning vedtages med simpelt stemmeflertal.
 • Ved foreningens ophør tilfalder foreningens aktiver, formue og materialer BUI.

 

Vedtaget på generalforsamlingen 19. februar 2020